Zákony

sbírka zákonů č. 563/1991 Zákon ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Sb91_563.pdf
sbírka zákonů č. 176/1993 Vyhláška Ministerstva financí ze dne 17. června 1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Sb93_176.pdf
sbírka zákonů č. 72/1994 Zákon ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Sb94_072.pdf
sbírka zákonů č. 30/1995 Vyhláška Ministerstva financí ze dne 8. února 1995, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Sb95_030.pdf
sbírka zákonů č. 274/1995 Vyhláška Ministerstva financí ze dne 13. listopadu 1995, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č.30/1995 Sb. Sb95_274.pdf
sbírka zákonů č. 152/2001 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé a užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku teplé energie konečným spotřebitelům Sb01_152.pdf
sbírka zákonů č. 291/2001 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. července 2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách Sb01_291.pdf
sbírka zákonů č. 372/2001 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele Sb01_372.pdf
sbírka zákonů č. 451/2001 Zákon ze dne 27. listopadu 2001, kterým se mění zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Sb01_451.pdf
sbírka zákonů č. 345/2002 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu Sb02_345.pdf
sbírka zákonů č. 163/2005 Nařízení vlády ze dne 23. března 2005, kterým se mění nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku Sb05_163.pdf
sbírka zákonů č. 164/2005 Vyhláška ze dne 18. dubna 2005, kterou se mění vyhláška č.372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a vyhláška č.373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty Sb05_164.pdf
sbírka zákonů č. 406/2006 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č.359/2003 Sb., zákonem č.694/2004 Sb., zákonem č.180/2005 Sb. a zákonem č.177/2006 Sb. Sb06_406.pdf
sbírka zákonů č. 107/2006 Zákon ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Sb06_107.pdf
Oznámení změny počtu osob oznameni_zmeny_poctu_osob.doc